บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปลูกยางพาราโดยใช้เมล็ดงอกปลูก

ปลูกยางพาราโดยใช้เมล็ดงอกปลูก  


วิธีนี้ยุ่งยากกว่าวิธีการใช้เมล็ดสดปลูก  เพราะต้องนำเมล็ดยางสดมาเพาะในแปลงเพาะเสียก่อน  จากนั้นจึงค่อยๆ คัดเลือกเมล็ดที่งอกแล้วไปปลูกในแปลงกล้าต่อไป  แต่ผลที่ได้คือต้นยางที่มีขนาดสม่ำเสมอ  ทำให้สะดวกในการติดตา  การเพาะเมล็ดทำได้โดย
2.1  เลือกทำเลสำหรับเพาะเมล็ด  ซึ่งวิธีการเลือกพื้นที่เพาะเมล็ดนั้น  ยึดหลักเดียวกันกับการเลือกพื้นที่สร้างแปลงกล้ายาง
2.2  เตรียมแปลงเพาะเมล็ด  โดย
 1.  ขุดดินให้ลึกประมาณ  20  ซม.
 2.  พรวน  และเก็บเศษวัชพืช  รากไม้ ฯลฯ  ออกให้หมด
 3. ยกแปลงกว้าง  1  เมตร  สูง  15 – 20  ซม.  ยาวตามความเหมาะสม
4.  ใส่ทรายหรือขี้เลื่อยลงไปบนแปลง  เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน
 แปลงเพาะอาจจะทำในระหว่างแถวยางใหญ่ก็ได้  และไม่จำเป็นต้องทำร่มกันแดดให้แปลงเพาะ  แต่ถ้าทำในที่โล่งแจ้งจะต้องทำเพิงคลุมแปลงเพาะให้ร่ม
2.3 เลือกเมล็ดสำหรับเพาะ เพื่อให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง  ควรเก็บเมล็ดยางจากต้นยางที่สมบูรณ์และเลือกเก็บเมล็ดที่หล่นจากต้นใหม่ๆ  รีบนำไปเพาะทันที  เพราะเมล็ดยางจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากหลังจากร่วงหล่นมาใหม่ๆ  เท่านั้น  หลังจากนั้นเปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงทุกวัน  วันละ  4 – 5 %
 2.4  วิธีเพาะ
- จัดเรียงเมล็ดบนแปลงเพาะโดยเกลี่ยให้สม่ำเสมอ  คว่ำเมล็ดยางเอาด้านแบนลงและกดเบาๆ  ให้ทรายหรือขี้เลื่อยกลบทับแปลงเพาะ  1  ตารางเมตร  จะใช้เมล็ดประมาณ 1,000  เมล็ด
-  รดน้ำทุกวัน  เช้า – เย็น
 2.5  การเก็บเมล็ดงอก
 -  หลังจากเพาะประมาณ  5  วัน  เมล็ดจะเริ่มงอกโดยมีปุ่มรากสีขาวโผล่ออกมา
 -  ตรวจเก็บเมล็ดงอกทุกวัน  เพื่อนำไปปลูก  เมล็ดงอกที่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกควรมีรากโผล่ออกมาขนาดเท่าหัวไม้ขีด
-  เมื่อเก็บเมล็ดงอกในแต่ละวันหมดแล้ว  รดน้ำเมล็ดที่เหลือในแปลงเพาะเช่นเดิมเพื่อช่วยให้เมล็ดที่เหลืออยู่งอกต่อไป
 -  เมล็ดที่ไม่งอกหลังจากเพาะไปแล้ว  14  วัน  ให้ตัดทิ้งให้หมด  เพาะเมล็ดที่งอกหลังจากนี้  จะเป็นกล้าที่ไม่สมบูรณ์  เจริญเติบโตช้าและไม่แข็งแรง โดยใช้เมล็ดงอกปลูก  


วิธีนี้ยุ่งยากกว่าวิธีการใช้เมล็ดสดปลูก  เพราะต้องนำเมล็ดยางสดมาเพาะในแปลงเพาะเสียก่อน  จากนั้นจึงค่อยๆ คัดเลือกเมล็ดที่งอกแล้วไปปลูกในแปลงกล้าต่อไป  แต่ผลที่ได้คือต้นยางที่มีขนาดสม่ำเสมอ  ทำให้สะดวกในการติดตา  การเพาะเมล็ดทำได้โดย
2.1  เลือกทำเลสำหรับเพาะเมล็ด  ซึ่งวิธีการเลือกพื้นที่เพาะเมล็ดนั้น  ยึดหลักเดียวกันกับการเลือกพื้นที่สร้างแปลงกล้ายาง
 2.2  เตรียมแปลงเพาะเมล็ด  โดย
 1.  ขุดดินให้ลึกประมาณ  20  ซม.
 2.  พรวน  และเก็บเศษวัชพืช  รากไม้ ฯลฯ  ออกให้หมด
  3. ยกแปลงกว้าง  1  เมตร  สูง  15 – 20  ซม.  ยาวตามความเหมาะสม
 4.  ใส่ทรายหรือขี้เลื่อยลงไปบนแปลง  เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน
 แปลงเพาะอาจจะทำในระหว่างแถวยางใหญ่ก็ได้  และไม่จำเป็นต้องทำร่มกันแดดให้แปลงเพาะ  แต่ถ้าทำในที่โล่งแจ้งจะต้องทำเพิงคลุมแปลงเพาะให้ร่ม
 2.3 เลือกเมล็ดสำหรับเพาะ เพื่อให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง  ควรเก็บเมล็ดยางจากต้นยางที่สมบูรณ์และเลือกเก็บเมล็ดที่หล่นจากต้นใหม่ๆ  รีบนำไปเพาะทันที  เพราะเมล็ดยางจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากหลังจากร่วงหล่นมาใหม่ๆ  เท่านั้น  หลังจากนั้นเปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงทุกวัน  วันละ  4 – 5 %
2.4  วิธีเพาะ
- จัดเรียงเมล็ดบนแปลงเพาะโดยเกลี่ยให้สม่ำเสมอ  คว่ำเมล็ดยางเอาด้านแบนลงและกดเบาๆ  ให้ทรายหรือขี้เลื่อยกลบทับแปลงเพาะ  1  ตารางเมตร  จะใช้เมล็ดประมาณ 1,000  เมล็ด
 -  รดน้ำทุกวัน  เช้า – เย็น
2.5  การเก็บเมล็ดงอก
 -  หลังจากเพาะประมาณ  5  วัน  เมล็ดจะเริ่มงอกโดยมีปุ่มรากสีขาวโผล่ออกมา
 -  ตรวจเก็บเมล็ดงอกทุกวัน  เพื่อนำไปปลูก  เมล็ดงอกที่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกควรมีรากโผล่ออกมาขนาดเท่าหัวไม้ขีด
 -  เมื่อเก็บเมล็ดงอกในแต่ละวันหมดแล้ว  รดน้ำเมล็ดที่เหลือในแปลงเพาะเช่นเดิมเพื่อช่วยให้เมล็ดที่เหลืออยู่งอกต่อไป
 -  เมล็ดที่ไม่งอกหลังจากเพาะไปแล้ว  14  วัน  ให้ตัดทิ้งให้หมด  เพาะเมล็ดที่งอกหลังจากนี้  จะเป็นกล้าที่ไม่สมบูรณ์  เจริญเติบโตช้าและไม่แข็งแรง

นำมาจากที่นี่
http://www.thainame.net/weblampang/warawut/p4.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น